BAKANLIK DENETİMLERİ

Çalışma Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik yapılan denetimlerde ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm konular sorgulanabilmekle birlikte işyeri hekiminin çalışma alanını direk ya da dolaylı olarak ilgilendiren aşağıda belirtilen hususların öncelikle hazır olması beklenmektedir. Bu dokümanların kendisinin veya bir nüshasının denetleme esnasında işyeri hekiminde bulunması önemlidir.

 • İşyeri Hekimi Sözleşmesi

 • Risk Analizi

 • Acil Durum Planı, (Acil durumlarda sağlık işleyişi bu planın içinde var mı?)

 • İşe Giriş Muayenesi Akış Şeması

 • Sevk Takip Sistemi

 • İSG Kurul Tutanakları

 • İSG İç Yönergesi (İSG Kurulu toplanan işyerlerinde)

 • Ortam Ölçümleri, Bireysel Ölçümler

 • Tıbbi atık sözleşmesi (Revir olan yerlerde)

 • Sağlık ve Güvenlik Planı (İnşaatlarda)

 • İş kazası, uzun süreli istirahat vb sonrası işe dönüş muayeneleri, yapıldı mı? Gerekiyorsa bu çalışanlara yönelik koruyucu tedbirler alınmış mı?

 • Çalışan uzman hekime sevk edildikten sonra dönüşünde sonuç Ek 2’ye işlendi mi?

 • Ek 2’de gece, vardiyalı, yüksekte çalışır/çalışamaz ibareleri var mı? Çalışanın fotoğrafı var mı?

 • Varsa meslek hastalığı tespiti ve bildirimi yapıldı mı?

 • Özel durumu olanlar için ne yapılıyor? (risk analizinde yer verilmiş mi? takip, saha gözlemi yapılıyor mu?) Ek 2’deki görev tanımı yaptığı işle uyuşuyor mu?

 • İlkyardımcı listesi var mı? Sayısı yeterli mi? Sertifikaları geçerli mi?

 • İşyeri hekimi tarafından ilkyardımcılara hatırlatma eğitimi verilmiş mi?

 • Eğitimler düzenli veriliyor mu? Eğitim kayıtları, sınavlar, sertifikalar, sunumlar

 • MSDS Formları

 • MSDS’ler kapsamında alınmış tıbbi önlemler.

 • İlkyardım dolapları: revire ulaşımın zor olduğu uzak noktalarda yeterli sayıda ilkyardım dolabı var mı?

 • Alt işveren ve sahaya girenlerin Ek 2‘leri (veya muayene sonuç bildirim formları) kontrol ediliyor mu?

 • Tetanoz Aşı Kayıtları var mı?

 • Tetanoz aşısı için onam formu var mı?

 • Cihaz kalibrasyonları yapılmış mı?

 • Klima, merkezi iklimlendirme ve su sebilleri periyodik bakımları yapılıyor mu?

 • Su analizleri yapılıyor mu?

 • Gıda elleyicilerinin hijyen eğitimleri var mı?

 • Yemek işyerinde pişiriliyorsa 72 saatlik numuneler saklanıyor mu?

 • Risk varsa Legionellaya karşı gerekli önlemler alınmış mı?

 • Akciğer filminde sorun varsa ne yapılıyor? (Pnömokonyoz tanı şeması)

 • İş Kazası Kayıtları

 • İleri tetkik sevk rapor neticeleri, önceki yıllara göre kıyaslama raporları ve sorunlu işçiler için işyeri hekimi olarak alınan tedbirlerin nelerdir?

 • Kimyasallar ile çalışan işçilerin “kimyasallar” ile ilgili verilen eğitimlerin sertifikaları ve kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları ve ayrıca bu bilgi formlarının işçilerin anlayacağı şekilde panoya asılmış “Malzeme Güvenlik Formu” şeklinde şematize edilmiş mi?

 • Noter onaylı defterde işçi sağlığı açısından yapılanlar ve işçi sağlığı açısından tespit edilen eksiklikler işlenmiş mi?

 • Ergonomi; yüklerin mümkün olduğunca elle taşınmaması konusunda ne yapılmış?

 • Ekranlı araçlarla çalışanların göz muayeneleri yapılmış mı?

 • İSG kurul toplantı tutanakları (sağlıkla ilgili alınmış kararlar)

 • Yıllık değerlendirme raporu

 • Yıllık çalışma planı

 • Bulaşıcı hastalıklar hakkında yapılan çalışmalar (hijyen denetimleri)

 • İGM/PM tetkik matrisi

 • KKD risk matrisi

 • İSGB varsa yönetmelikte belirtilen oda sayısı ve büyüklüğe sahip mi?

 • Revirde olması gereken malzemeler tam mı?

 • Kronik hastalıklılara ve engellilere özel eğitim verilmiş mi?

 • Psikososyal Riskler Ölçülmüş mü? Varsa iyileştirme gerektiren alanlar için neler yapılmış?

 • Ergonomik riskler ölçülmüş mü? Varsa iyileştirme gerektiren alanlar için neler yapılmış?

 • Emzirme Odaları ve Kreşlerin Kontrolü yapılıyor mu?

 • Göz ve Vücut Duşları yeterli sayıda mı?


İLGİLİ KONULAR;