ENGELLİLER

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesinde belirtilmiştir. "İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde 4 engelli çalıştırmakla yükümlüdür."

Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişiler “engelli” statüsünde istihdam edilebilir.

"Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre; işverenler, işyerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Engellilerin çalıştırılamayacakları işler başlıklı 19’uncu maddede ise engellilerin sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamayacakları düzenlenmiştir.

Kamuda istihadam edilen engelliler kendi istekleri dışında gece çalıştırılamaz. Özel sektörde istihdam edilen engellilerin gece çalışması işyeri hekiminin vereceği karara göre düzenlenir.VİDEOLAR