İŞ KAZALARI

İŞ KAZASI NEDİR?

İşçinin işverene ait işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında yaralanmasına, ölümüne veya ruhsal açıdan zarara uğramasına neden olan olaylara iş kazası denilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan haller şunlardır:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3.maddesine göre iş kazası; “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır.

İşyerinde meydana gelen kalp krizi, beyin kanaması, intihar gibi olaylar da iş kazası olarak bildirilir. Daha sonra mahkemeler tarafında yapılacak incelemede bu çalışanın işe giriş muayenesi yaptırılmadıysa, kanuni sürelerin üstünde çalıştırıldıysa, kişiye mobing uygulandıysa, çalışma ortamında sağlığa zararlı maddeler varsa işverenin sorumluluğu da söz konusu olur.

İş kazası kolluk kuvvetlerine derhal, SGK'ya olayın olduğu günden sonraki üç işgünü içinde bildirilir. Bildirimi işveren yapmak zorundadır.


Sağlık gözetimi

MADDE 15 – (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Madde 15,b,3))


SGK İş Kazası Bilgilendirme Sayfası

SGK İş Kazası Bildirim Ekranı

SGK İş Kazası Bildirim Formu

İş Kazası Vizite Kağıdı Ek-4

İngilizce İş Kazası Bildirim Formu

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Uygulaması Kullanım Kılavuzu