REÇETE

İşyeri hekiminin reçete yazabilmesi için;

  1. Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası veri tabanında kayıtlı olması,

  2. İSG-KATİP Sisteminde geçerli İşyeri Hekimliği Sertifikası sahibi olması,

  3. İSG-KATİP Sisteminde onaylı bir İşyeri Hekimliği Sözleşmesi olması gerekmektedir.


İşyeri Hekimleri çalıştıkları işyerlerinde kendilerine atalı olan 4a, 4b ve 4c'li çalışanlara reçete yazabilir.

"İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılara, bu işyerlerinin kamu niteliğinde olması halinde ise, bu sigortalılara ek olarak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır." (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği) Madde 2.2. (6)


İşyeri Hekimi, İSGKATİP’te kendisine atalı olan firmaların çalışanları dışında kimseye reçete yazamaz. Her ne kadar reçete yazma programları ve Medula bu konuda sistemsel olarak bir engel oluşturmamış olsa da ileride yaşanabilecek sıkıntıları önlemek açısından işyeri hekimi hizmet verdiği firmalar dışında kimseye reçete yazmamalıdır.


MEDULA ve reçete yazma programlarında "İşyeri Hekimliği Tesis Kodu" bölümüne giriş aşağıdaki şekilde yapılmalıdır;
11-il plakası-9903

örneğin İzmir'de işyeri hekimliği yapanlar için tesis kodu;

11359903'tür.

SAĞLIK BAKANLIĞI REÇETE YAZMA PROGRAMI;
https://recetem.enabiz.gov.tr/


İlaçlarla ilgili; yatan hasta/ayaktan hasta, raporlu/raporsuz, uzman hekim/pratisyen hekim gereklilikleri;

MEDULA'da "İlaç Bilgisi" bölümünden,

TEBRP, Türk Eczacılar Birliği'nin programından,

FARMALOG sitesinden öğrenilebilir.


Türk Eczacılar Birliği kararı uyarınca haksız rekabeti engellemek amacıyla her bir eczane için aylık işyeri hekimi reçetesi kotası belirlenmiştir. Bu kota ile ve ilçeye göre değişmektedir. Bir eczanenin aylık kotası dolduğunda artık işyeri hekimi reçetesini karşılayamamaktadır. (Nöbetçi eczaneler hariç). Böyle bir durumla karşılaşan çalışan ilaçlarını başka bir eczaneden alması konusunda bilgilendirilmelidir.