YILLIK ÇALIŞMA PLANI

Yıllık çalışma planı işyerinde bir yıl boyunca yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önceden belirlenmesi ve takip edilmesi amacıyla hazırlanan bir plandır. Yılın hangi ayında veya hangi döneminde hangi faaliyetlerin kimler tarafından yapılacağı bu plan ile yıl başında belirlenir.


İlgili mevzuat;

İşyeri Hekimi ve DSP'lerin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekiminin Görevleri

MADDE 9, c)

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

MADDE 9, ç)

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

"8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. "