YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

Yıllık değerlendirme raporu, işyerinde yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yıllık analizi anlamını taşımaktadır. Yıllık değerlendirme raporu, yapılan çalışmalar neticesinde işin hangi durumda olduğunu tespit etmek bir anlamda önleyici tedbirlere yön vermek amacı taşımaktadır.

Yıllık Değerlendirme Planı Formu


İlgili mevzuat;

İşyeri Hekimi ve DSP'lerin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik


Madde 9)

c) Sağlık gözetimi;

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun olarak hazırlamak.


İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Madde 13, (İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları)

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,